حاکمیت فناوری اطلاعات یکی از مفاهیمی است که خیلی زود به موضوعی مهم در حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شد. بطوری که سازمان‏ها جهت دستیابی به ترکیبی واحد مشتمل بر کسب و کار و فناوری اطلاعات، علاوه بر مدیریت فناوری اطلاعات به پیاده‏سازی حاکمیت فناوری اطلاعات نیز روی آوردند. مدیریت فناوری اطلاعات بر روی عرضه‏ی هرچه بهتر خدمات و محصولات فناوری اطلاعات متمرکز است و حاکمیت فناوری اطلاعات بر عملکرد و تحول فناوری اطلاعات در راستای تأمین نیازهای کسب و کار و مشتریان. گروه تخصصی آوین می‏تواند مسیر دستیابی به تحولات فناوری اطلاعات را برایتان هموار سازد.