طراحی و پیاده سازی Zone بندی های مورد نظر سازمان، NOC و ... جهت برآورده سازی نیازهای Business و نیازهای امنیت اطلاعات با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی برندهای صاحب نام دنیا نظیر Cisco ، Fortigate ، Juniper و ...