طراحی و پیاده سازی سرویس های شبکه شامل Active Directory Domain ، Certificate Service ، WSUS و ... و همچنین پیاده سازی نرم افزارهای مانیتورینگ شامل PRTG ، OPManager ، Solarwinds ، Veeam Monitoring و ...