اجرای صحیح پروژه مطابق با خواسته های کارفرما در برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار و اجرای پروژه‏های برونسپاری شده و یا غیر از آن، نیازمند شفافیت در درخواست اجرا می باشد. کارشناسان گروه فناوری اطلاعات آوین با تجربه‏ای چندین ساله در تهیه مستندات درخواست طرح پیشنهادی، پروپوزال، طرح اجرایی پروژه، برنامه مدیریت پروژه و ... مشاورانی معتمد جهت ارتقاء روز افزون کسب وکار شما هستند.