آسیب شناسی ، ارائه مشاوره و پیاده سازی راه کارهای امنیت اطلاعات بر پایه استانداردهای روز دنیا و سیاست های ابلاغی افتای ریاست جمهوری و مرکز ماهر و سایر مراکز ذی صلاح و ارائه راهکار در خصوص طراحی و پیاده سازی SOC ، patch management  و ...