تعیین اهداف، خطوط کلی، خط مشی و رسالت سازمان در بلند مدت، تدوین استراتژی سازمان‏ها، شناسایی مشکلات استراتژیک سازمان، تدوین اقدامات تفصیلی و برنامه عملیاتی سازمانی بخشی از فعالیت های گروه فناوری اطلاعات آوین می‏باشد.