ارائه راهکار در خصوص پیاده سازی ، بهینه سازی و مدیریت زیرساخت virtualization ، شامل طراحی و پیاده سازی High Availability (HA) ، راه کارهای تهیه نسخه پشتیبان ، طراحی و پیاده سازی Virtual Desktop Infrastructure (VDI) و Virtual Application Delivery  بر مبنای VMware ، Microsoft و Citrix ، طراحی و پیاده سازی Storage Area Network (SAN) به صورت HA به عنوان بستر ذخیره سازی اطلاعات و ...